Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Tổng quan về hướng dẫn sử dụng

Trang này bao gồm tất cả hướng dẫn sử dụng của phần mềm Hóa đơn điện tử Bách Khoa - Phiên bản dành cho Hộ kinh Doanh.

Các hướng dẫn cần chú ý

  1. 1.
    Hướng dẫn lập hóa đơn:
2. Hướng dẫn xem, sửa, xóa, phát hành hóa đơn:
3. Hướng dẫn lập sổ sách, báo cáo